Με την ευκαιρία της συνέντευξης τύπου για τον απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για τα έτη 2020-21, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει επιτελεστεί από το Υφυπουργείο, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας.

Η ίδρυση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ήταν μια ορθή απόφαση της πολιτείας, η οποία – έστω και καθυστερημένα – τοποθέτησε την Πληροφορική στη σωστή της θέση εντός της δημόσιας υπηρεσίας, και εγκαθίδρυσε μια οντότητα που έχει κάτω από την αποκλειστική της ευθύνη το όραμα και τη ψηφιακή πολιτική της χώρας μας.

Το Υφυπουργείο έχει κληθεί να επιλύσει διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά την Πληροφορική, τις Τηλεπικοινωνίες και τις Ψηφιακές Υποδομές του κράτους, τα οποία και αποτυπώνονται στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) που κατατάσσει εδώ και χρόνια την Κύπρο στις τελευταίες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, κλήθηκε να ανταπεξέλθει στις άμεσες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας.

Τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής είναι οι κύριοι εκφραστές της τεχνολογίας πληροφορικής στην Κύπρο και είναι οι φορείς υλοποίησης των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Σύνδεσμός μας γνωρίζει επομένως τα προβλήματα που υπάρχουν και αναγνωρίζει ότι έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια από πλευράς Υφυπουργείου προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο της ψηφιακής αναβάθμισης και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απαιτείται στενή συνεργασία και συνεχής διαβούλευση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Απαιτείται επίσης η σωστή στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (πλήρωση κενών θέσεων και εκπαιδεύσεις προσωπικού) για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικές προκλήσεις ενός μοντέρνου κράτους και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν.

Ο Σύνδεσμος μας επιδιώκει τη συνέχιση της δημιουργικής συνεργασίας με το Υφυπουργείο και θα είναι συνοδοιπόρος στην εκτέλεση της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους, συμμετέχοντας ενεργά και αποτελεσματικά.